ПРИРОДЊАЧКИ ОДСЈЕК  МУЗЕЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

Природњачки одсјек Музеја Републике Српске има у свом саставу десет збирки које су расподијељене у четири реферата.

Од збирки у његовом саставу највриједније и најпотпуније су збирке: Хербаријуми, Јадранско море, Инсекти и ракови (у чијем саставу је изузетно богата збирка инсеката и паучњака које је прикупио и препарирао господин Мијо Корчмарош) и збирка Птице и сисари.

Дјелатност Природњачког одсјека

Дјелатност Природњачког одсјека дефинисана је Законом о музејској дјелатности, те се у складу с објективним могућностима спроводи у пракси. „Природњачки одсјек Музеја Републике Српске од оснивања до данас сакупља и обрађује за чување и излагање фосилну и рецентну флору и фауну, стијене и минерале с подручја Републике Српске …“ (Хорват, 1982). Осим тога, Природњачки одсјек прати стање флоре и фауне у Републици Српској у оквиру тренутних могућности. Нарочито интензивно се ради на пописивању и инвентаризацији копнених кичмењака, као и флоре љековитих и јестивих биљака. Исто тако, Природњачки одсјек сарађује с јавним медијумима и сродним стручним установама, те пружа услуге заинтересованим појединцима и широј јавности.

Организација и структура Природњачког одсјека

Према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Музеју Републике Српске Бања Лука збирке су функционално расподијељене у пет реферата, али су у Одсјеку тренутно запослена само два од пет неопходних кустоса.

  1. Реферат за геологију и палеонтологију у чијем су саставу збирке Стијене и минерали (Геолошко-петрографска збирка) и Фосили (Палеонтолошка збирка).
  2. Реферат за ботанику у чијем је саставу збирка Хербаријуми (Ботаничка збирка).
  3. Реферат за зоологију бескичмењака у чијем су саставу збирке Мекушци (Малаколошка збирка), неентомолошки дио збирке Инсекти и ракови (Збирка зглавкара – Артропода), као и бескичмењаци из збирке Јадранско море (Маринско-зоолошка збирка).
  4. Реферат за ентомологију у чијој би надлежности била Збирка инсеката и паучњака Мије Корчмароша и препарати инсеката које су прикупили други сакупљачи
  5. Реферат за зоологију кичмењака у чијем су саставу збирке Рибе, водоземци и гмизавци (Збирка поикилотермних кичмењака), Птице и сисари (Збирка хомеотермних кичмењака), Анатомски препарати, као и препарати кичмењака из збирке Јадранско море (Маринско-зоолошка збирка).

Међу збиркама Прирдњачког одсјека највриједније су:

Збирка Хербаријуми Реферата за ботанику Музеја Републике Српске, која данас обухвата сљедеће хербаријуме.

  1. Herbarium officinale I и II
  2. Herbarium Florae Banjalucensis I и II
  3. Herbarium Servitii Bosnae
  4. Општи хербаријум биља Републике Српске у оквиру којег је садржан и Хербаријум самониклог љековитог и јестивог биља

Herbarium officinale I и II, Herbarium Florae Banjalucensis I и II i Herbarium Servitii Bosnae углавном садрже љековито и гајено биље које је сакупио фра Конрад Јанковић. Тај материјал је Музеј откупио од самостана Марија Звијезда и састоји се из једног тома Herbarium Servitii Bosnae (160 врста). двије фасцикле (202 врсте) и двије фасцикле Herbarium officinale (112 врста). Због аматерског начина сакупљања, ови хербари нису погодни за излагање у стручно-научном смислу, али због старости и поријекла материјала имају извјесну историјску вриједност.

Општи хербаријум биља Републике Српске настао је допуњавањем Хербаријума самониклог љековитог и јестивог биља новим препаратима у раздобљу од 1998. године до данас.

Збирка Инсекти и ракови. Ради се о малој збирци која се састоји од формалинских и сувих препарата слатководних ракова, нешто инсеката, углавном лептира и водених инсеката прикупљених на подручју Босанске крајине, у коју је касније укључена велика, изузетно вриједна и квалитетна збирка инсеката и паучњака коју је за свог живота сакупио ентомолог аматер Мијо Корчмарош (укупно 4074 препарата), а коју је 1981. године Музеју поклонио др Ладислав Корчмарош његов син. У Збирци су заступљене 3 врста ракова са 139 примјера, а све остало су инсекти и паучнјаци. Најстарији примјерци у њој су прикупљени 1934, а најновији 1979. године.

Збирка Инсекти и ракови укупно има 10 инвентарних јединица са 6582 појединачна предмета.

Збирка Рибе, водоземци и гмизавци, која у цјелини броји укупно 811 појединачних примјерака распоређених у 107 инвентарних јединица. Од тог броја 592 примјерака од 47 врстa су колоусте и слатководне рибе (класе Cyclosomata и Osteichthyes), 222 примјерка од 14 врста су водоземци (класа Amphibia), а 53 примјерка од 17 врста су гмизавци (класа Reptilia).

Најзанимљивији препарати у збирци су: 32 монтирана дермопластичка препарата риба врхунског квалитета набављена за потребе изложбе „Рибе, водоземци и гмизавци наших крајева“ који се сада налазе у сталној поставци у прирпреми, те по 1 препарат црног варијетета змије шарке Vipera berus и ријетког пјегавог смука Elaphe situla.

Збирка Птице и сисари, која у цјелини броји укупно 202 појединачна примјерака. Од тог броја 177 примјерака од 99 врста су птице (класа Aves), а 25 примјерка од 12 врста су сисари (класа Mammalia).

Најзанимљивији су експонати птица које су данас изумрле или постале природне ријеткости у Босни и Херцеговини као што су црна рода Ciconia nigra, црнi ибис Plegadis falcinellus, чапља кашикара Platalea leucorodia, патка превез Netta rufina, бјелоглавi суп Gyps fulvus, степска еја Circus macrourus, сури орао Aquila chrysaëtos, велики тетријеб Tetrao urogallus итд.

Од сисара су најзанимљивији експонати шакала Canis aureus, видре Lutra lutra и врло крупног мужјака дивље мачке Felis sylvestris.