ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОНЗЕРВАЦИЈУ И РЕСТАУРАЦИЈУ

чине:

  1. Атеље за конзервацију и рестаурацију слика
  2. Атеље за конзервацију и рестаурацију камена, керамике, стакла и порцулана
  3. Атеље за конзервацију и рестаурацију текстила и коже
  4. Атеље за конзервацију и рестаурацију метала
  5. Атеље за конзервацију и рестаурацију дрвета
  6. Атеље за ЗОО препарирање

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОНЗЕРВАЦИЈУ И РЕСТАУРАЦИЈУ врши конзерваторско-рестаураторске радове на покретним културним добрима и музејској грађи од метала, керамике, камена, кости, текстила,  дрвета  и других материјала. Овдје се обавља испитивање на културним добрима и музејској грађи (о саставу материјала, техникама израде, стању дјела и о узроцима њиховог пропадања), праћење развоја метода испитивања и разраде и унапређења метода за заштиту, конзервацију и препарацију покретних културних добара. Дјелатност Одјељења су и старање о стварању погодних услова за излагање, чување и преношење грађе, вођење евиденције о врстама, броју, стању и кретању музејске грађе о којој се стара те вођење и чување документације о извршеним конзерваторско-препараторским радовима и старање о набавци савремене техничке опреме и стручне литературе.

Одјељење за конзервацију и рестаурацију организује и реализује програме за образовање и усавршавање стручњака, те врши објављивање резултата рада.

 

Дјелатност одјељења подразумјева и пружање стручне помоћи на чувању и одржавању покретних културних добара, као и праћење спровођења мјера заштите и предлагање мјера заштите покретних културних добара и музејске грађе.